Reklamačný poriadok

 • Platz kantína
 • Potztivé obedy i raňajky
 • Z komory
 • Potz a jetz
 • Kurzy varenia
 • Ketering
 • Potz raňajkovať

Reklamačný poriadok poskytovania služieb (kurzov varenia) ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky www.platzgroup.sk

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.
 2. Poskytovateľom je RJ Gastro s.r.o., so sídlom Južná trieda 48, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 53 675 657, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 51189/V, DIČ: 2121469900, IČ DPH: SK2121469900 (ďalej tiež ako „Poskytovateľ“).
 3. Kontakt na Poskytovateľa je: email: info@platzgroup.sk, telefónne číslo: +421 951 003 574.
 4. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku a poskytuje služby na doméne s názvom www.platzgroup.sk   (ďalej aj “Internetová stránka“).  
 5. Poskytovateľom služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky je Poskytovateľ.
 6. Záujemcom je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá má záujem o využívanie služieb ponúkaných Poskytovateľom a ktorá si objednala ponúkané služby.
 7. Spotrebiteľom je záujemca – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa Všeobecných obchodných podmienok, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 8. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka prostredníctvom Internetovej stránky – ide o kurzy varenia, bližšia špecifikácia a obsah ktorých je uvedený na Internetovej stránke. Kurzom varenia sa na účely VOP rozumie prezentácia receptu konkrétneho pokrmu, ktorý je predmetom objednávky zo strany Záujemcu (vrátane poskytnutia informácií o surovinách potrebných na realizáciu receptu a o spôsobe a postupoch prípravy pokrmu) a realizácia receptu (príprava pokrmu) zo strany Záujemcu.
 9. Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytnutí služby špecifikovanej v bode 8 tohto článku.
 10. Poskytovateľ poskytuje Záujemcom služby podľa Všeobecných obchodných podmienok za odplatu.
 11. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Záujemcu – spotrebiteľa pri uplatňovaní práv z vád služieb v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb, ktorá bola uzatvorená na diaľku s Poskytovateľom prostredníctvom internetovej stránky Poskytovateľa www.platzgroup.sk.

II. Odkazy

 1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na internetovej stránke Poskytovateľa.

III. Zodpovednosť Poskytovateľa za vady služieb

 1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí služieb (ďalej tiež ako „zmluva“).

IV. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

 1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa poskytnutia služby.
 2. Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na:
 1. Rozsah poskytnutej služby
 2. Kvalitu poskytnutia služby
 3. Správnosť poskytnutia služby
 4. Včasnosť poskytnutia služby
 5. Správnosť ceny za službu
 1. Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu doručením reklamácie na adresu Poskytovateľa: RJ Gastro s.r.o., so sídlom Južná trieda 48, 040 01 Košice – mestská časť Juh alebo emailom na adresu: info@platzgroup.sk. Objednávateľ môže využiť právo uplatniť reklamáciu tiež osobne v sídle Poskytovateľa alebo telefonicky.
 2. Pri uplatnení reklamácie vyplní Objednávateľ reklamačný protokol, ktorý je Objednávateľovi sprístupnený na internetovej stránke Poskytovateľa alebo iným spôsobom oznámi Poskytovateľovi reklamáciu ponúkanej služby. Pri reklamácii Objednávateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo) a opíše v čom spočíva vada poskytnutej služby.  Pri reklamácii Objednávateľ tiež uvedie, ktorý z nárokov zodpovednosti za vady si uplatňuje. V prípade uplatnenia reklamácie reklamačným protokolom alebo iným dokumentom obsahujúcim reklamáciu (ďalej tiež ako „reklamačný protokol“), reklamačný protokol odošle Objednávateľ Poskytovateľovi spôsobom podľa bodu 3 alebo mu ho odovzdá pri osobnom uplatnení reklamácie.
 3. Po prevzatí reklamačného protokolu alebo osobnom uplatnení reklamácie Poskytovateľom bude Objednávateľovi vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 4. Ak Objednávateľ uplatní reklamáciu, Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Objednávateľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia Objednávateľa, ktoré z týchto práv Objednávateľ uplatňuje, je Poskytovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na poskytnutie náhradnej služby.
 5. Objednávateľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamačného poriadku), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady služieb.
 6. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Poskytovateľ povinný informovať Objednávateľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vrátením ceny za službu, vyplatením zľavy z  ceny za službu poskytnutím náhradnej služby alebo jej odôvodnené zamietnutie.

V. Práva Objednávateľa pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať náhradnú službu. 
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má Objednávateľ právo na poskytnutie náhradnej služby, na zľavu z ceny za službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú Objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád, poskytnutú službu riadne užívať. 

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia na internetovej stránke Poskytovateľa dňa 17.04.2023

Máš záujem? Ozvi sa nám. Určite si platzneme!

Svoju predstavu o cateringu nám pošli cez kontaktný formulár alebo nám rovno zavolaj. Všetko spolu doladíme do najmenších detailov.
Zadajte vaše celé meno.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne číslo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela …

Catering & Eventy

Catering na svadbu či oslavu, degustácie, bufetové stoly, americká klasika či street food. Sme pripravení pripraviť ti catering každého druhu a zorganizovať tvoje eventy aj v priestoroch Platzu.

Hybaj na Platz!

Business Centrum BCT-2 Moldavská cesta 8B
040 01 Košice

Čakáme ťa

Po – Pi: 7:30 – 15:00

Výdaj jedál je do 14:00, na kávu a koláčik môžete prísť do 15:00. Zaparkuj pri nás na 1 hod. zadarmo, to stíhaš.