Všeobecné obchodné podmienky

 • Platz kantína
 • Potztivé obedy i raňajky
 • Z komory
 • Potz a jetz
 • Kurzy varenia
 • Ketering
 • Potz raňajkovať

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb (kurzov varenia) ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky www.platzgroup.sk

I. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou RJ Gastro s.r.o., so sídlom Južná trieda 48, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 53 675 657, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 51189/V, DIČ: 2121469900, IČ DPH: SK2121469900 (ďalej tiež ako “Poskytovateľ¨) a každou osobou, ktorá je záujemcom o služby ponúkané Poskytovateľom prostredníctvom Internetovej stránky Poskytovateľa.
 2. Kontakt na Poskytovateľa je: email: info@platzgroup.sk, telefónne číslo: +421 951 003 574.
 3. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku a poskytuje služby na doméne s názvom www.platzgroup.sk   (ďalej aj “Internetová stránka“).  
 4. Poskytovateľom služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky je Poskytovateľ.
 5. Záujemcom je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá má záujem o využívanie služieb ponúkaných Poskytovateľom, ktorá si objednala ponúkané služby a ktorej objednávka služieb bola zo strany Poskytovateľa potvrdená.
 6. Spotrebiteľom je záujemca – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 7. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka prostredníctvom Internetovej stránky – ide o kurzy varenia, bližšia špecifikácia a obsah ktorých je uvedený na Internetovej stránke. Kurzom varenia sa na účely týchto VOP rozumie prezentácia receptu konkrétneho pokrmu, ktorý je predmetom objednávky zo strany Záujemcu (vrátane poskytnutia informácií o surovinách potrebných na realizáciu receptu a o spôsobe a postupoch prípravy pokrmu) a realizácia receptu (príprava pokrmu) zo strany Záujemcu.
 8. Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytnutí služby špecifikovanej v bode 7 tohto článku.
 9. Poskytovateľ poskytuje Záujemcom služby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok za odplatu.
 10. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

Vrátna 3

P. O. BOX A-35

040 65 Košice 1

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

fax č. 055/622 46 95

email: ke@soi.sk

Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi 

 1. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, môže spotrebiteľ tieto sťažnosti a podnety adresovať Poskytovateľovi, pričom odporúčame spotrebiteľom, aby na zasielanie sťažností a podnetov Poskytovateľovi využili emailovú adresu Poskytovateľa: info@platzgroup.sk.  Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Poskytovateľovi doručil.

II. Objednávka služieb – uzatvorenie Zmluvy

 1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy zo strany Záujemcu, predmetom ktorej je poskytnutie konkrétnej služby, je prejav vôle Záujemcu adresovaný Poskytovateľovi, prejavený vyplnením a odoslaním na to určeného formulára prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej tiež ako „objednávkový formulár“ alebo „objednávka“). Záujemca na Internetovej stránke určí, o aký kurz varenia, v akom dátume a čase, má záujem a následne po zvolení si konkrétneho kurzu vyplní a odošle prostredníctvom Internetovej stránky Poskytovateľa, na to určený objednávkový formulár.
 2. Objednávkový formulár uvedený v bode 1 tohto článku, musí byť zo strany Záujemca vyplnený úplne a pravdivo.
 3. K akceptácii objednávky zo strany Poskytovateľa (t. j. k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy), a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia Poskytovateľa adresovaného Záujemcovi prostredníctvom internetovej stránky alebo prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na emailovú adresu Záujemcu uvedenú v objednávkovom formulári, ktorým je Záujemcovi oznámené, že jeho objednávka bola akceptovaná.
 4. K uzatvoreniu zmluvy dochádza až potvrdením objednávky Záujemcu zo strany Poskytovateľa tak, ako je to uvedené v bode 3 tohto článku, pričom Poskytovateľ vyhlasuje, že nie je povinný akceptovať návrh Záujemcu na uzatvorenie zmluvy, a teda Poskytovateľ nie je povinný pristúpiť k uzatvoreniu Zmluvy so Záujemcom. 
 5. Predmetom Zmluvy uzatvorenej medzi Záujemcom a Poskytovateľom podľa týchto VOP je poskytnutie služby zo strany Poskytovateľa pre Záujemcu, pričom službou je kurz varenia zvolený Záujemcom, bližšia špecifikácia a obsah ktorého (vrátane dátumu, miesta a času poskytnutia služby (uskutočnenia kurzu varenia), ako aj obsahu konkrétneho kurzu) je uvedený na Internetovej stránke Poskytovateľa a je tak Záujemcovi oznámený ešte pred uzatvorením Zmluvy a pred odoslaním samotného objednávkového formulára zo strany Záujemcu.
 6. V prípade, ak dôjde k uzatvoreniu Zmluvy, je Poskytovateľ povinný poskytnúť služby v súlade s uzavretou zmluvou, ak tieto VOP neurčujú inak.

III. Cena za služby poskytované Poskytovateľom

 1. Poskytovateľ poskytuje Záujemcom služby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok za odplatu, pričom výška odplaty za jednotlivé služby (za jednotlivé kurzy varenia), je zverejnená na Internetovej stránke Poskytovateľa a je Záujemcovi oznámená ešte pred uzatvorením Zmluvy a pred odoslaním objednávky zo strany Záujemcu. 
 2. Odplatu za služby poskytované Poskytovateľom je možné uhradiť niektorým z nasledovných spôsobov, pričom voľba medzi uvedenými spôsobmi je na Záujemcovi:
 1. úhrada prostredníctvom platobnej karty v deň a na mieste poskytnutia služby (kurzu varenia),
 1. úhrada v hotovosti. v deň a na mieste poskytnutia služby (kurzu varenia)
 1. Úhrada odplaty je bezplatná a zo strany Poskytovateľa za jej realizáciu nie sú uskutočňované žiadne poplatky.
 2. Poskytovateľ je platcom DPH, pričom daň z pridanej hodnoty bude pripočítaná k odmene Poskytovateľa.

IV. Využívanie služieb Poskytovateľa

 1. Po úspešnej objednávke konkrétnej služby a jej akceptácii zo strany Poskytovateľa (t. j. po uzatvorení Zmluvy), je Záujemca oprávnený službu v dohodnutom rozsahu a v dohodnutý dátum a čas a na dohodnutom mieste využiť, a teda Záujemca je oprávnený zúčastniť sa konkrétneho ním objednaného kurzu varenia. 
 2. Služby sú zo strany Poskytovateľa poskytované prostredníctvom odborne spôsobilých osôb (kuchárov). 
 3. Služba (kurz varenia) je zo strany Poskytovateľa poskytnutá v dátume, čase a na mieste, uvedenom na jeho Internetovej stránke v súvislosti so službou, ktorú si Záujemca zvolil – ešte pred uzatvorením zmluvy a pred odoslaním objednávky sú tak Záujemcovi oznámené všetky tieto údaje, pričom Záujemca si sám zvoli, o ktorý kurz a v aký deň má Záujem.
 4. Účelom poskytovanej služby je výlučne kurz varenia, t. j. prezentácia receptu konkrétneho pokrmu, ktorý je predmetom objednávky zo strany Záujemcu a realizácia receptu zo strany Záujemcu. Všetky suroviny potrebné na realizáciu receptu zabezpečuje Poskytovateľ.
 5. Záujemca je povinný dodržiavať všetky pokyny Poskytovateľa a osôb s ním spolupracujúcich (najmä kuchára prezentujúceho recept) týkajúce sa kurzu varenia a podmienok poskytnutia služby. Zároveň je Záujemca povinný dodržiavať všeobecne záväzné práve predpisy,  hygienické pravidlá ako aj prezentované postupy tepelnej a inej úpravy pokrmov.
 6. Záujemca je povinný konať tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku a na zdraví. Pri manipulácii s ostrými vecami (najmä nožmi), horúcimi alebo studenými vecami, ale aj s akýmikoľvek inými vecami, je povinný postupovať obozretne a opatrne.
 7. Záujemca je povinný:
 1. rešpektovať zákaz fajčenia počas kurzu,
 2. nepožívať počas kurzu alkoholické nápoje ako ani iné omamné a psychotropné látky a neprísť na kurz pod vplyvom takýchto alkoholických nápojov a látok,
 3. nemanipulovať s otvoreným ohňom,
 4. používať technické zariadenia a akékoľvek vybavenie a zariadenie iba v súlade s návodom na obsluhu a s pokynmi Poskytovateľa a iba vtedy, ak to určí Poskytovateľ,
 5. nesprávať sa agresívny voči iným osobám zúčastneným na kurze,
 6. nerušiť neprimeraným spôsobom iných účastníkov kurzu.
 1. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Záujemcu uvedenej v bode 5, 6 alebo 7, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so Záujemcom a je oprávnený Záujemcu vykázať z priestorov, v ktorých je služba (kurz) poskytovaná.

V. Zmena dátumu a času kurzu varenia 

 1. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť dátum alebo čas poskytovania služby (t. j. kurzu varenia) v prípade, ak nie je z objektívnych dôvodov možné poskytnutie služby v dohodnutom termíne (napr. vyššia moc / objektívne skutočnosti nezávislé od vôle Poskytovateľa / práceneschopnosť kuchára poskytujúceho službu, t j. kuchára prezentujúceho recept).
 2. V prípade ak zo strany Poskytovateľa dôjde k zmene dátumu alebo času Poskytovania služby, je Poskytovateľ povinný oznámiť túto skutočnosť Záujemcovi bezodkladne potom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel, a to emailom alebo telefonicky.
 3. V prípade ak zo strany Poskytovateľa dôjde k zmene dátumu alebo času Poskytovania služby, určí zároveň Poskytovateľ spolu s oznámením podľa bodu 2 tohto článku, nový dátum a čas poskytnutia služby (t. j. kurz varenia).
 4. V prípade ak zo strany Poskytovateľa dôjde k zmene dátumu alebo času Poskytovania služby, je Záujemca oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom.

VI. Odstúpenie Záujemcu – spotrebiteľa, od zmluvy bez uvedenia dôvodu

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Poskytovateľovi, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Poskytovateľa, ktorá je RJ Gastro s.r.o., so sídlom Južná trieda 48, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 53 675 657. Odstúpenie od zmluvy možno u Poskytovateľa uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na Internetovej stránke Poskytovateľa. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. 
 3. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol dátum objednania služieb, službu, od ktorej  odstupuje, meno a priezvisko, adresu Poskytovateľa a číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol Poskytovateľovi z odstupujúcej zmluvy (v opačnom prípade Poskytovateľ vráti spotrebiteľovi platbu za službu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe).
 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. 
 5. Poskytovateľ vráti zaplatené plnenie za služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
 6. Vzhľadom k charakteru poskytovanej služby, nevzniknú spotrebiteľovi  v prípade odstúpenia od zmluvy žiadne osobitné náklady (ako by tomu bolo napríklad v prípade vrátenia tovaru).

VII. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že Záujemca ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Záujemcu podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Záujemcom, Záujemca má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Záujemca môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Záujemcom – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok, je Reklamačný poriadok, ktorý je sprístupnený na Internetovej stránke Poskytovateľa.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 17.04.2023 

Máš záujem? Ozvi sa nám. Určite si platzneme!

Svoju predstavu o cateringu nám pošli cez kontaktný formulár alebo nám rovno zavolaj. Všetko spolu doladíme do najmenších detailov.
Zadajte vaše celé meno.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne číslo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela …

Catering & Eventy

Catering na svadbu či oslavu, degustácie, bufetové stoly, americká klasika či street food. Sme pripravení pripraviť ti catering každého druhu a zorganizovať tvoje eventy aj v priestoroch Platzu.

Hybaj na Platz!

Business Centrum BCT-2 Moldavská cesta 8B
040 01 Košice

Čakáme ťa

Po – Pi: 7:30 – 15:00

Výdaj jedál je do 14:00, na kávu a koláčik môžete prísť do 15:00. Zaparkuj pri nás na 1 hod. zadarmo, to stíhaš.